183702-18
(183702-18)

Aquest mòdul correspon al mòdul professional 2, Estudi de la Cavitat Oral. Aquest mòdul estarà dividit en tres grans blocs: 

1. Anatomia i fisiologia de l'aparell estomatognàtic.

2. Patologia de l'aparell estomatognàtic.

3. Patologies sistèmiques amb repercussió en l'aparell estomatognàtic.

Dins de cadascun d'aquests blocs, trobareu informació teòrica relativa al tema, un forum específic per resoldre els dubtes que puguin sorgir entre tots, un espai d'entrega d'activitats i petits qüestionaris o tests d'autoavaluació.

A partir de la metodologia descrita, a través d'aquest curs s'assoliran les següents competències:

a) Obtenir dades de salut i  malaltia de la cavitat bucodental mitjançant inspecció i exploració, registrant-los.

b) Aplicar tècniques preventives i assistencials segons protocols establerts

c) Comprendre i incorporar a la seva activitat professional els principis ètics i legals aplicables a l’atenció a la salut i a l’ús eficient dels recursos disponibles.